Latviešu English

Dalības maksa 2018./19. mācību gadā, RĪGĀnodarbība

dalības maksa mēnesī

 reizi nedēļā / 4 x kalendārā mēnesī

EUR 26,-

 

  • veiciet maksājumu internetbankā līdz katra mēneša 20. datumam par nākošo mēnesi (piem. līdz 20. augustam par septembri)
  • kā maksājuma mērķi norādiet: dalības maksa par ............ (sava bērna vārds, uzvārds) ........mēnesī
  • maksājumu adresējiet:
ORFF MŪZIKAS STUDIJA
Reģ.Nr. 40008127019
SEB Latvijas Unibanka kods UNLALV2X
KONTS: LV95UNLA0050012253927
 

 

3 apstākļu kopumu uzskatām par atteikumu no nodarbībām:

  •  ja dalībnieks nodarbības neapmeklē 4 nedēļas pēc kārtas,
  •  vecāki neinformē par apstākļiem, slimošanu
  •  neveic maksājumu ORFF Mūzikas Studijas kontā līdz 20. datumam par nākošo mēnesi

Tiesības uz vietu grupā iegūst nākošais rindā stāvošais dalībnieks. Ja vēlaties atjaunot apmeklējumu, jāstājas gaidītāju uzskaitē rindas galā.

Ja slimības vai citu iemeslu dēļ kavējat apmaksātu nodarbību, lūdzu, izmantojiet iespēju nākošajā vai turpmākajās nedēļās apmeklēt 2 nodarbības - savā un citā līdzīga vecuma grupiņā ( skat. nodarbību sarakstu)

© Orff mūzikas studija, Kuģu iela 11, 204, 2st., Rīga LV-1048, tālr:26516010, email: studija@orff.lv